Støy påvirker oss alle, i bomiljøet, på jobb, på skolen osv. Ved ethvert nytt tiltak skal støyforholdene utredes og man skal se på om det er mulig å bygge slik at man i mindre grad utsetter for eksempel boliger for støy.

Kartlegging av støy er tema i reguleringssaker, i konsekvensutredninger, i eiendomsutvikling mm. Vi beregner støykart som viser støydistribusjon fra vei/ bane eller anlegg inn over den aktuelle tomt, vi ser på konsekvenser av forskjellige traseer for vei eller bane. Vi ser på konsekvensene av en støyskjerm, vi kan se på konsekvensene av at støyskjermen er lydabsorberende, forskjellige høyder osv. Forutsigbarhet og gode premisser for planleggerne er støykartleggingens hovedformål. Vi har en egen maskinpark som er dedikert støykartlegginger slik at beregningstiden skal være så rask som mulig. 20 datamaskiner er dedikert dette og i større og komplekse beregningsoppgaver gir dette dager i spart regnetid.