Ansvarlig for å prosjektere støyskjermende tiltak og kartlegge støyutsatte hus. Arbeid i både reguleringsfasen og byggeplan.

Modellering av terreng, boliger og tiltak. Forslag til endring i støyskjermende tiltak.