InterCity parsellene Venjar-Langset, Kleverud-Sørli og Nykirke-Barkåker

26.11.2014 ble kontrakten for første del av InterCity utbyggingen signert for parsellene Venjar-Langset, Kleverud-Sørli og Nykirke-Barkåker.

Atle Stensland i Brekke & Strand skal ha rollen som disiplinleder på strekningen Nykirke-Barkåker mens Tore Fodnes Killengreen skal ha rollen som disiplinleder på strekningen Venjar-Langset og Kleverud-Sørli. Arbeidet skal utføres mellom 1. desember 2014 og 30. oktober 2015. Antatt totalt honorar for begge jobbene for alle faggrupper eksklusiv merverdiavgift og opsjoner er satt til 150 millioner.

Vi samarbeider med blant andre Aas-Jakobsen, Geovita, Vianova, NGI, Asplan Viak og Grindaker.

BS-dagen 2014

Brekke & Strand Akustikk arrangerte BS-dagen fredag 7. november. Dette er et intern-akustikk-seminar hvor egne ansatte holder faglig relevante akustikkforedrag på 20-40 minutter.

I år holdt vi BS-dagen ved vårt kontor i Gøteborg.

Noen av temaene i år var:

«Hus i tre – historisk oppsummering, hvor er vi i dag» v/ Lars Strand

«Elektroakustikk – grensesnitt og grenseverdier» v/ Ivar Thomassen

«Termisk lagring i betongdekker og romakustikk » v/ Jarle Ellefsen

«Jernbaneutbygging i Norge» v/ Tore Killengreen

 

To av våre nyutdannede kolleger presenterte også sine masteroppgaver.

Nytt oppdrag: Oppfølging av arbeidsmiljø Safe Scandinavia TSV

Vi har nå fått i oppdrag av Westcon Yards om å bistå dem med oppfølging av støy på boligplattformen Safe Scandinavia frem mot ferdigstillelse sommeren 2015!

Oppdraget går i hovedsak ut på:

  •        Review of noise & vibration test procedures
  •        Noise & vibration test witnessing
  •        Review and follow up of Noise & Vibration Test Reports
  •        General follow up noise & vibration mitigating measures

Omfanget er estimert til om lag 2000 timer og hoveddelen av arbeidet vil gjøres i Oslo og Göteborg. Oppstart er umiddelbart og Kristian fra Göteborgskontoret har allerede vært i Düsseldorf for å være vitne under FAT.

Dette blir et spennende prosjekt for Brekke & Strand Akustikk!

E18: Kunngjøring prosjekteringsjobb

Fredag 24.10. ble det inngått avtale med Aas-Jakobsen AS om reguleringsplan med en budsjettramme på 91,4 millioner kroner. Avtalen omfatter også opsjon på byggeplan og oppfølging i byggeperioden. Anleggskostnadene er beregnet til 11,5 milliarder kroner.

Brekke & Strand Akustikk AS jobber sammen med Aas-Jakobsen.

Planen omfatter:

  • ny E18 på en strekning på ca. 5 km
  • ombygging av dagens E18
  • bussveg og sykkelveg på hele strekingen
  • ny bussterminal på Lysaker
  • forbindelser til Fornebu og Bærumsveien

Finansiering

Mesteparten av utbyggingskostnadene for ny E18 skal dekkes ved et eget bompengeopplegg, med tilskudd av statlige midler og bidrag fra Oslopakke 3. Samtidig med arbeidet med reguleringsplanen vil det derfor utarbeides en detaljert finansieringsplan.

Planarbeidet starter nå og planforslag skal være klart og oversendes kommunen våren 2016, slik at godkjent plan og finansieringsopplegg foreligger innen sommeren 2017.