Nydalen Vy: Forbildeprosjekt i Futurebuilt

Nydalen i Oslo skal videreutvikles, og grunneier Avantor har laget en plan for utvikling av Nydalen frem mot 2030, kalt Nydalen+. I sentrum av Nydalen ligger Gullhaug Torg.
Her skal det bygges et attraktivt kombinasjonsbygg bolig/kontor/næring med nyskapende elementer for å tiltrekke oppmerksomhet og skape liv i nærområdet. Bygget skal gjennom integrert design, der arkitektur og teknikk utfyller hverandre, demonstrere at miljøbygg kan gjøres enklere og mer robuste enn i dag.
Bygget skal inneha kvaliteter som sammenlignet med mekanisk ventilerte bygg gir lavere investering i tekniske anlegg, enklere drift, lavere vedlikeholdsbehov, mindre behov for utskiftninger/leietagertilpasninger, lengre levetid og bedre totalopplevelse for brukeren.

Nydalen ble etablert som industriområde rundt midten av 1800-tallet. Kraften i vannmassene i Akerselva ga grunnlag for etablering av blant annet spinnerier, veverier, jern- og spikerverk, og det vokste frem en levende bydel med boliger, service- og velferdstilbud. I dag forteller stolte mursteinsbygninger langs elvebreddene om historien, mens elveløpet er gjenåpnet og breddene tilrettelagt for rekreasjon og ferdsel. I dag bor, jobber og studerer det rundt 30 000 mennesker i Nydalen som utgjør sentrum i bydelen Nordre Aker. Skalaen og tettheten i bebyggelsesstrukturen fra tiden som industriområde har utviklet seg til et bymessig gatemiljø, mens de rause grøntområdene som følger Akerselva byr på rikelig med lys, luft og naturopplevelser.
Disse unike kvalitetene danner utgangspunkt for utformingen av prosjektet Nydalen Vy ved nordenden av Gullhaug torg og for den videre utviklingen av byrom, arkitektur og landskap i Nydalsutviklingen sett i et større perspektiv. Gullhaug torg skal bli bydelens viktigste offentlige rom og sentrale samlingspunkt. Torget skal ivareta de ulike brukergruppenes
behov og gi mulighet for opphold, opplevelser og bevegelser gjennom alle sesonger og til alle tider av døgnet. Akerselva gjøres igjen til det attraktive og sentrale elementet ved at torgarealene opparbeides både på østog vestsiden av elveløpet og inkluderer brua som del av plassen. Nydalen Vy, på tomten Gullhaug torg 2A, er orientert og utformet for å la folk oppleve kontakt med elverommet, skape gode sol- og vindforhold for opphold på bakkeplanet samt styrke viktige forbindelseslinjer mellom ulike byrom og servicefunksjoner
i området.
Som forbildeprosjekt i FutureBuilt vil Gullhaug torg som offentlig uterom og nybygget Nydalen Vy demonstrere fremtidens løsninger innen grønn mobilitet og tiltak for reduksjon av klimagassutslipp fra transport. Avantor legger opp til at all trafikkøkning i Nydalen fremover skal komme fra sykkel, gange og kollektivtrafikk og har utviklet en egen masterplan for å gjøre
store deler av bydelssentrumet bilfritt. Bilparkering legges til eksisterende parkeringsplasser og garasjeanlegg i randsonene for å frigi utearealer til publikumsbruk. Satsningen
på sykkel som transportmiddel både for kontorarbeidsplasser og boliger krever utover tilrettelagte sykkelparkeringsarealer, støttefunksjoner som verksted, spyle- og garderobefasiliteter – funksjoner som legges til byggeprogrammet.

 

Akustikkmodell
Tine Hegli – Snøhetta

Nye ferdigstilte prosjekter

Kringsjå Studentboliger:

To massivtreblokker bygget med passivhusstandard utgjør første byggetrinn av en djerv målsetting om inntil 1.500 nye studentboliger på Kringsjå innen 2021.

Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) ønsker å etablere totalt 3.000 nye studentboliger innenfor samme tidsrom, der altså 1.500 av dem kan bli på Kringsjå.
Den eldste bebyggelsen i studentbyen på Kringsjå er fra 1960-70-tallet, og utgjøres i hovedsak av karakteristiske lamellblokker på 13 etasjer og to til fire etasjers lavblokker. Arealene som SiO skal bebygge, skjer på tidligere parkerings-flater, slik at de mange grønne flekkene i området ikke reduseres i særlig grad.
Trinn 1 på Kringsjå består av to blokker på 9 og 11 etasjer, med til sammen 349 boliger.Reguleringsarbeidet gikk raskt, og startet i 2013 og var ferdig i 2015. Byggingen av de 1.500 boligene skal foregå i fire etapper. Allerede i løpet av 2018 vil studentbyen bestå av cirka 30 bygg. I årene som kommer vil SiO rehabilitere og bygge flere studentboliger på Kringsjå Studentby, og vil også utvikle uteområdene med mål om at studentene kan møtes uten-for hele året. Målet er å skape en levende studentby for alle som bor der.
– Studentbyen på Kringsjå har hatt litt 70-tallspreg frem til nå, men vi har stor tro på at den kan revitaliseres, forteller eiendoms-direktør i SiO, Helge Christian Haugen. – Gode utomhusområder og nærhet både til marka og til T-banen til sentrum, er unike kvaliteter som gjør at vi velger å satse stort her oppe.

Sirkus Shopping:

Sirkus Shopping på Leangen i Trondheim er fra før et dominerende byggverk i bydelen, men i løpet av det siste halve året er det kommet til en utvidelse i form av et tilbygg på nesten 2.000 kvadratmeter oppe på taket.
Trine Foosnæs, som er senterleder ved Sirkus og også daglig leder for eierselskapet Hoff Handel AS, forteller at dette tilbygget har vært planlagt helt siden starten av byggingen av kjøpe-senteret.
– Allerede da Sirkus Shopping sto ferdig i 2012 hadde vi godkjenning for denne utvidelsen, men vi valgte å utsette byggingen blant annet for å se markedet an og bestemme oss for hva det skulle inneholde, forteller hun til Bygge-industrien.

Uranienborg skole:

Fase 1 av rehabiliteringen av Uranienborg skole omfatter Gymbygget fra 1925 og Aktivitetsbygget fra 1994.  Byggene ble tatt i bruk i skoleåret 2017.

– Cirka 300 elever har tatt byggene i bruk som klasserom. Det eldste bygget fra 1925 var opprinnelig to gymsaler som nå er bygget om til kunst- og håndverksrom og bibliotek. Resten av arealet brukes midlertidig til klasserom. Når fase 2 er ferdigstilt blir bruken sløyd, naturfag og musikk-rom, forteller prosjektleder Kristi Hjelle Horntvedt i Undervisningsbygg Oslo.

– Gymbygget har ingen hele etasjer. En del av bygget har to etasjer, en del har tre etasjer, i endene er det fire etasjer som skal passe sammen. Den komplekse oppbyggingen gjorde at det nye tekniske anlegget ble komplisert å få ført frem på en god teknisk måte. I tillegg har bygget veldig tynne betongdekker, som vi måtte ta hensyn til under byggingen. Begge byggene var hver for seg meget teknisk krevende, både for rådgivere og entre-prenører. Her er det ikke snakk om gjentagelser, eller repetitive arbeider, konstaterer Horntvedt.

Artikler og bilder: bygg.no.

Kringsjå studentboliger

Sirkus Shopping

Uranienborg skole