E18 mellom Oslo og Bærum er en av de mest trafikkerte veistrekningene i Norge. Veien skaper store miljøproblemer i nærområdet i tillegg til at prognoser for fremtiden viser fortsatt stor befolkningsvekst i vest. Det er nå behov for en utbygging og utbedring av strekningen, både for å bedre lokalmiljøet og bedre fremkommeligheten på strekningen.

Brekke & Strand er i dag aktivt med i planleggingsfasen for å finne de beste løsningene med hensyn på valg av veitrasè og støybelastning. Vi utarbeider 3D-kartmodell, utfører støyberegninger for hele området og gjør løpende vurderinger både av ulike veitrasèvalg og mulige støyreduserende tiltak for beboere i området. I dette prosjektet har vi også tatt i bruk en egenutviklet lyd-lab lokalisert i våre kontorer, som benyttes blant annet for å demonstrere variasjon i støybelastning for berørte beboere i området.

Fredag 24.10.2014 ble det inngått avtale med Aas-Jakobsen AS om reguleringsplan med en budsjettramme på 91,4 millioner kroner. Avtalen omfatter også opsjon på byggeplan og oppfølging i byggeperioden. Anleggskostnadene er beregnet til 11,5 milliarder kroner. Brekke & Strand Akustikk AS jobber sammen med Aas-Jakobsen på strekningen Lysaker – Ramstadsletta.