Vurdering av støykilder. Prognoseberegninger av støy til omgivelsene etter fremtidig utbygging ihht. T-1442.