Yara Glomfjord, verdens nordligste mineralgjødsel-fabrikk, ligger tett opptil eksisterende bebyggelse i Glomfjord i Meløy kommune i Nordland. Bedriften jobber systematisk for å redusere støyen til omgivelsene.

Brekke og Strand har gjennom flere år bistått med kartlegging og oppfølgning av støy fra Yaras fabrikker i Glomfjord. Det er gjennomført støymålinger på over 60 enkeltkilder og kritiske støykilder er identifisert blant annet ved bruk av akustisk kamera. Resultatene benyttes til vurdering av støyreduserende tiltak og til utarbeidelse av støysonekart for forurensnings- og planmyndigheter. I 2009 ble det montert nye lyddempere på de to 50 meter høye pipene i syrefabrikken. På en av pipene ble støyen redusert over 20 dB, og medførte at det totale støynivået hos nabo ble redusert med 8 dB. Lyddemperen var spesialdesignet for situasjonen av Brekke & Strand.