Brekke og Strand Akustikk AS har i samarbeid med Statens vegvesen utviklet Lyttelab, et eget lyttelaboratorium plassert i våre kontorlokaler i Oslo.

Målsetningen er å kunne lytte på støy ved utvikling av nye veiprosjekter og andre typer prosjekter med støy og lyd for å skape trygghet for beslutningstakere og berørte parter. Ved å gi mulighet til å lytte til både dagens situasjon og fremtidig situasjon ønsker vi å skape forutsigbarhet for de naboer som blir berørt av tiltaket, og en trygget for hva som kommer. Normalt beregnes og vises støysonekart som illustrasjoner for ny veitrase eller andre støyhendelser, men hvor godt kommuniserer dette endringen i støybildet? Nå kan vi lytte til støykartene, både slik det er i dag, og slik det kommer til å bli.

Lyttelab kan også benyttes som et hjelpemiddel i valg av løsninger i en prosjekteringsfase. Det vil nå være mulig å gjøre blindlyttetester for de ulike forslagene til løsning.

Metoden:

For å syntetisere lyd for en situasjon, tas det utgangspunkt i beregnet støynivå i et angitt lyttepunkt. Støynivået beregnes ved bruk av Nordisk beregningsmetode eller andre gjeldende beregningsstandarder. Videre benyttes Nord2000 eller tilsvarende for å beregne et frekvensspekter for støyen i lyttepunktet. Resultatet av beregningen danner grunnlag for den videre syntetiseringen av lyden. Virkelige opptak av kjøretøy eller andre støykilder blir benyttet til å bygge opp nye sammensatte lydbilder tilpasset det aktuelle beregningspunktet. Det tas hensyn til både hvordan veien eller støykilden(e) ligger i terreng, hvordan terrenget er fram til de valgte lyttepunktene, samt trafikksammensetning og hastighet på strekningen eller andre kildeforutsetninger.

Rommet:

I Brekke og Strand sine lokaler på Skøyen i Oslo, Norge er Lyttelab etablert. Her er det bygget et rom som ivaretar det akustiske behovet for å lytte, uten å bli forstyrret av annen lyd eller andre synsinntrykk. Det er benyttet teppe på gulvet, mineralullsabsorbenter i taket og spilepanel på veggene for å gi rommet de ønskede akustiske egenskapene. 

Lyttelab kan også transporteres ut til andre geografiske lokasjoner og presenteres i for eksempel en kinosal. Slik kan Lyttelab bidra til å skape trygget og felles forståelse ved å kommunisere opplevelsen av støy til mange.

DSC_0632_2000px

Kontakt:

Media:

ostlandssendingen