Eksempel på oppgaver vi gjør:

 • Utredninger av støy fra samferdsel i arealplaner og konsekvensutredninger
 • Prosjektering av tiltak mot støy, som støyskjermer og fasadetiltak
 • Prosjektering av tiltak mot vibrasjoner og strukturstøy
 • Målinger, inkludert flerkanalsmålinger av støy og vibrasjoner, iht. NS8176 og NS8177
 • Tiltak mot støy fra fly og helikopter
 • Utredninger og tiltaksbeskrivelser for eksisterende og planlagt ny bebyggelse
 • Langtidsmålinger og -overvåking
 • Statistiske analyser av målinger
 • Beregning av støysonekart for kommuner
 • Strategisk støykartlegging og handlingsplaner mot støy
 • Hjelp til saksbehandling
 • Veiledere knyttet til regelverk mot støy
 • Kurs og rådgivning
 • Luftkvalitetsutredninger
SAMFERDSEL

Samferdsel og en bærekraftig arealplanlegging

Samferdsel er den største årsaken til støyplager i Norge, og forårsaker blant annet søvnforstyrrelse og stressreaksjoner som har negativ effekt på helsen til et stort antall mennesker. De største støykildene innen samferdsel er veitrafikk, skinnegående trafikk og flytrafikk. Det er en målsetting å søke å begrense støy fra disse kildene, og beskytte befolkningen mot helseskadelig støy. I tillegg er det viktig med forebyggende tiltak som å sikre at nye samferdselsanlegg planlegges slik at nye støykonflikter unngås. Nye boliger og annen støyfølsom bebyggelse må planlegges slik at god bokvalitet med gode lydmiljøer blir ivaretatt. Med prognoser om befolkningsvekst i byområder og krav om økt arealutnyttelse vil det være nok av utfordringer i tiden fremover.

Brekke & Strand Akustikk er klar for å møte utfordringene med å planlegge og bygge fremtidens samferdselsanlegg og bebyggelse i byer og tettsteder som ivaretar hensynet til gode bomiljøer.

Vårt firma har bred erfaring med støy og vibrasjoner fra samferdselskilder, og jobber med alt fra forskning/utvikling til arealplanlegging og prosjektering.

Vi har verktøy og måleutstyr for enhver type oppgave innen målinger og utredninger.
Våre medarbeidere har lang erfaring med å løse både utredningsoppgaver i store arealplaner og konsekvensutredninger, og å utrede og prosjektere lokale tiltak mot støy og vibrasjoner på detaljert nivå.

Brekke & Strand har erfaring fra en lang rekke vei- og baneprosjekter i hele Norge. Vi har blant annet jobbet med prosjektering av tiltak mot vibrasjoner og strukturoverført støy fra de fleste større baneprosjektene på Østlandet. Vi har utført mange og kompliserte måleoppgaver, blant annet årlig måleprogram for Sporveien, som har gitt oss og våre oppdragsgivere økt kunnskap om støy og vibrasjoner.

Vi kombinerer god forståelse av forvaltning og regelverk med dyp fagkunnskap om alle de tekniske forhold rundt støy og vibrasjoner fra samferdsel.

Våre viktigste kunder har vært Sporveien AS, Bane Nor, Statens vegvesen og Nye Veier, samt andre konsulenter innen teknisk planlegging av vei og bane.
Like viktig er at vi også jobber med planlegging og prosjektering for ny bebyggelse nær samferdselsstøykilder, og hjelper med å finne gode løsninger for tiltak mot støy og vibrasjoner.

Utvikling av fagkunnskap og kompetanse er viktig i vårt selskap. Vi er derfor opptatt av utvikling og deling av kunnskap gjennom våre prosjekter og mange samarbeidspartnere. Vi samarbeider med flere utdanningsinstitusjoner og har hvert år flere masterstudenter innen akustikk, men også tilgrensede fagområder som folkehelse. Det har gitt oss muligheter til å øke kunnskapen betydelig, samtidig som vi legger til rette for at nye generasjoner kan ta faget videre til neste nivå.