HEALTH

SAFETY

ENVIRONMENT

QUALITY

Brekke & Strand skal drive all virksomhet på en ansvarlig måte; en forsvarlig måte som sikrer helse, miljø og sikkerhet for mennesker, bevaring av miljøet og kvaliteten på produktene og tjenestene vi leverer til markedet. For å oppnå dette, bruker vi styringssystemer for helse/ arbeidsmiljø, sikkerhet, miljø og kvalitet (HSEQ) som er utviklet for å gjøre oss i stand til å:

 • etterleve myndighetskrav og andre relevante krav
 • oppfylle kundens forventning til kompetanse, innenfor vårt fag
 • yte bedre service enn det kunden forventer av oss
 • etablere kravspesifikasjoner og løsningsforslag som harmonerer med prosjektets målsetning.
 • anvende nasjonale og internasjonale standarder og metoder i våre vurderinger
 • drive en systematisk kompetanseprosess. Kompetanse skal være vårt konkurransefortrinn bevisstgjøre at kvalitet er alle medarbeideres ansvar
 • drive en kontinuerlig forbedringsprosess av vårt kvalitetssystem

 

Vi vil vise våre kunder at vi har et tydelig miljøfokus i våre oppdrag (eksternt) og i vår forretning (internt):

 • Vi samsvarer med myndighetskrav og andre relevante miljøkrav
 • Vi setter miljø på dagsorden i våre oppdrag
 • Vi vil være med å bidra til at vi når de nasjonale miljømålene; http://www.miljostatus.no/miljomal/
 • Karbonnøytralt innen 2050
  Stoppe utslippsøkningen innen 2020
 • Redusere støyplagen med 10 % innen 2020 (ref. 1999-nivå)
 • Redusere antall personer med innendørs støynivå over 38 dB med 30 % innen 2020 (ref. 2005-nivå)
 • Vi skal søke allianser som jobber med nytenkning innen miljøpåvirkning
 • Vi skal redusere vår egen miljøbelastning

 

Et godt og sikkert arbeidsmiljø er viktig for Brekke & Strand:

 • Vi skal etterleve myndighetskrav og andre relevante krav
 • Verneombudet skal konsulteres og involveres i spørsmål som angår arbeidsmiljøet
 • Alle skal oppleve at de er en del av Brekke & Strand
 • Brekke & Strand skal være et godt sted å jobbe
 • Vi skal drive systematisk forbedring av arbeidsmiljø, helse og sikkerhet
 • Pågående prosesser i ledergruppen skal være transparente og kommuniseres til alle
 • Det skal være forutsigbarhet i arbeidsforholdet

 

Styringssystemet i Brekke & Strand er utarbeidet og implementert iht ISO 9001:2015 på kvalitetsstyring og ivaretar relevante krav gitt av Plan- og Bygningsloven. Vi er sertifiserte som Miljøfyrtårn.

10-03-2020
Tove Magnussen, Leder for HR, HMS & K og Frøydis Espedal, Adm.Dir. Brekke & Strand Akustikk AS  

 

Formålet med selskapets etiske retningslinjer er å sikre at vi har et felles grunnlag for å vurdere hva som er rett og galt i gitte situasjoner. Retningslinjene gjelder for alle ansatte i Brekke & Strand, for all virksomhet og for våre underleverandører.

Vår virksomhet er basert på to grunnleggende prinsipper:

 • det er alles ansvar at vi opererer i samsvar med gjeldende, nasjonale lover og regler og at vi etterlever våre egne etiske retningslinjer
 • dersom noen i eller utenfor selskapet opplever at vi ikke overholder gjeldende lover og regelverk, eller ikke etterlever våre egne etiske retningslinjer, skal man kunne varsle om dette uten risiko for personlige konsekvenser

 

Omtanke for mennesker

Vi respekterer grunnleggende avtaler som regulerer forhold mellom mennesker og arbeidslivet.

 • Vi respekterer FN’s verdenserklæring om menneskerettigheter
 • Vi aksepterer ikke barnearbeid
 • Det skal ikke foregå noen diskriminering i arbeidslivet basert på for eksempel etnisk tilhørighet, religion, alder, uførhet, kjønn, ekteskapsstatus, seksuell orientering, fagforeningsmedlemskap eller politisk tilhørighet
 • Medarbeiderne skal uten unntak ha rett til å slutte seg til eller etablere fagforeninger etter eget valg, og å forhandle kollektivt

Sikkerheten til våre ansatte er vårt viktigste anliggende.

 • Vi gjør risikovurderinger for å identifisere og redusere risiko forbundet med vår aktivitet
 • Følg gjeldende arbeidsrutiner, våre eller rutiner for den aktuelle arbeidsplass
 • Bruk verneutstyr og nødvendig sikkerhetsutstyr
 • Hold deg sikker på reiser, kjør forsiktig og overhold trafikkreglene
 • Kom aldri på jobb påvirket av alkohol eller narkotiske stoffer
 • Hvis arbeidet ikke kan gjennomføres på en sikker måte, avbryt og gjør de nødvendige forbedringer

Vi skaper relasjoner som bygger på tillit

 • Respekter andres grenser. Vi aksepterer ikke seksuell eller annen trakassering, heller ikke mobbing av kolleger eller av andre. Trakassering er handlinger som er uvelkomne, krenkende, ydmykende eller skremmende
 • Vitser på andres bekostning, latterliggjøring eller sabotering er ikke akseptert, selv om det er ment morsomt
 • Vi hjelper alle som spør oss
 • Vi konkurrerer åpent og redelig, om personell og oppdrag

Vi øker tilliten og kompetansen ved å dele med hverandre og med kunder

 • Vi etterstreber transparens på alle nivå i selskapet
 • Vi deler informasjon og kompetanse for å heve kompetanse til den enkelte og til selskapet
 • Vi deler oppdrag for å utnytte kompetanse og kapasitet i selskapet på en best mulig måte, til det beste for våre kunder
 • Vi deler vår kompetanse med kundene

 

Omtanke for integritet

Vi er uavhengige, åpne og ærlige

 • Si nei til returprovisjon og korrupsjon, ta aldri mot betaling på annen måte enn ved ordinære fakturaer
 • Ta ikke imot eller gi gaver utover ubetydelig verdi
 • Delta ikke på betalte arrangement som oppfattes som overdådige
 • Beskytt konfidensiell informasjon
 • Unngå innsidehandel
 • Vær oppmerksom på ulovlig samarbeid eller kartellvirksomhet
 • Vi bruker ikke agenter
 • Vi rapporterer ærlig, rapporterer beregnings- og måleresultater med angivelse av usikkerhet
 • Vær oppmerksom på habilitet, hvis du eller dine nære har egeninteresse i utfallet av vårt oppdrag, gi saken til en annen for å unngå interessekonflikter
 • Vi sier fra hvis vi opplever at andreparter opptrer uetisk

 

Omtanke for miljøet

Vi skal redusere vårt miljøavtrykk, og etterstrebe et positivt miljøbidrag gjennom gode lydforhold for alle

 • Vi minimerer flyreiser og reiser kollektivt når det er mulig
 • Vi håndterer våre miljøaspekt etter beste evne
 • Miljøhensyn er del av vårt beslutningsgrunnlag
Shopping Basket