Lyttelab -”Høre, ikke bare måle støy.”

”Støy fra trafikken forårsaker hjerte- og karsykdommer, som tar livet av nesten 150 nordmenn hvert år.

Når en flyplass skal utvide trafikken, når nye veier skal anlegges i et boligområde eller en bit av E6 skal omreguleres og flyttes noen meter, lager myndighetene som regel et støykart i ulike farger for å vise hvor stor ulempen blir for deg.

Men et tall og en fargekode er i mange tilfeller til liten nytte. Du vil heller høre hvor bråkete det faktisk blir.” (forskning.no)

Brekke og Strand har allerede i 2013 bygget et lytte- og støylab, les mer her på våre egne nettsider.

Se også innslaget på Østlandssendingen fra 2013 her.

E18: Kunngjøring prosjekteringsjobb

Fredag 24.10. ble det inngått avtale med Aas-Jakobsen AS om reguleringsplan med en budsjettramme på 91,4 millioner kroner. Avtalen omfatter også opsjon på byggeplan og oppfølging i byggeperioden. Anleggskostnadene er beregnet til 11,5 milliarder kroner.

Brekke & Strand Akustikk AS jobber sammen med Aas-Jakobsen.

Planen omfatter:

  • ny E18 på en strekning på ca. 5 km
  • ombygging av dagens E18
  • bussveg og sykkelveg på hele strekingen
  • ny bussterminal på Lysaker
  • forbindelser til Fornebu og Bærumsveien

Finansiering

Mesteparten av utbyggingskostnadene for ny E18 skal dekkes ved et eget bompengeopplegg, med tilskudd av statlige midler og bidrag fra Oslopakke 3. Samtidig med arbeidet med reguleringsplanen vil det derfor utarbeides en detaljert finansieringsplan.

Planarbeidet starter nå og planforslag skal være klart og oversendes kommunen våren 2016, slik at godkjent plan og finansieringsopplegg foreligger innen sommeren 2017.