E18: Kunngjøring prosjekteringsjobb

Fredag 24.10. ble det inngått avtale med Aas-Jakobsen AS om reguleringsplan med en budsjettramme på 91,4 millioner kroner. Avtalen omfatter også opsjon på byggeplan og oppfølging i byggeperioden. Anleggskostnadene er beregnet til 11,5 milliarder kroner.

Brekke & Strand Akustikk AS jobber sammen med Aas-Jakobsen.

Planen omfatter:

  • ny E18 på en strekning på ca. 5 km
  • ombygging av dagens E18
  • bussveg og sykkelveg på hele strekingen
  • ny bussterminal på Lysaker
  • forbindelser til Fornebu og Bærumsveien

Finansiering

Mesteparten av utbyggingskostnadene for ny E18 skal dekkes ved et eget bompengeopplegg, med tilskudd av statlige midler og bidrag fra Oslopakke 3. Samtidig med arbeidet med reguleringsplanen vil det derfor utarbeides en detaljert finansieringsplan.

Planarbeidet starter nå og planforslag skal være klart og oversendes kommunen våren 2016, slik at godkjent plan og finansieringsopplegg foreligger innen sommeren 2017.