Øvre Rotvoll

Vi bistår Øvre Rotvoll AS med beregninger av veitrafikkstøy i områder rundt Øvre Rotvoll. Området ligger ved E6 (omkjøringsveien), FV 706 (innfart mot Trondheim) og FV 868 (Ladeforbindelsen) og er svært støyutsatt. Spesielt støyutsatt er delområdet «triangelet» som er omkranset av veier med høy trafikk på alle kanter.

I forbindelse med skjønnssak mellom gårdeier og SVV har vi utarbeidet støykart for situasjon før og etter utvidelsen av veisystemet som fant sted etter 2010. Vi har foretatt oppsummering av arealer i de ulike støysonene for å kunne vurdere hvor mye mer støyutsatt områdene er etter endringene. Oppdragsgiver ønsker fortrinnsvis boligutbygging på tomtene. Planarbeid er i gang og vi har startet med å lete etter effektive og smarte løsninger for støyskjerming.

Ny bru på Sluppen i Trondheim

(les mer: www.bygg.no)

Miljøpakken i Trondheim skal bygge ny bru ved Sluppen, og en fagjury har enstemmig kåret en vinner blant fem innsendte forslag. Et team fra Aas-Jakobsen, ViaNova, Plan ark, Grindaker LARK, Selberg Ark, NGI, Geovita, ECT og Brekke&Strand ble kåret til vinner av plan– og designkonkurransen. Det vil bli innledet forhandlinger med vinnerteamet om prosjekteringsoppdraget rett over jul.

Uvanlig krevende oppgave
Juryens og Miljøpakkens oppfatning er at konkurransen har vært svært vellykket, sier planprosjektleder og juryleder Terje Simonsen i Statens vegvesen.- Vinnerforslaget til ny bru over Nidelva og styrking av elvekorridoren vil øke attraktiviteten for Trondheims befolkning, sier Simonsen til vegvesen.no.”

I høst har vi målt for fult! -Kolsåsbanen

Kolsåsbanen er en del av Oslos vestlige T-banenett som går fra Oslo sentrum til Kolsås i Bærum. Etter 60 års drift var banen så nedslitt at det gikk utover trafikksikkerheten. Banen ble derfor stengt i 2006 og oppgradert til metrostandard og T-banedrift. Oppgraderingen og utbyggingen gjelder totalt 13 stasjoner.

Brekke & Strand Akustikk har vært ansvarlig for prosjektering av tiltak mot støy, strukturstøy og vibrasjoner for ombygging av Kolsåsbanen. Dette gjelder alle parseller fra Sørbyhaugen (Oslo) til Kolsås. Vi har deltatt i alle prosjektfaser fra konsekvensutredning, forprosjekt/reguleringsplan, samt byggeplan og oppfølging/etterkontroll.

InterCity parsellene Venjar-Langset, Kleverud-Sørli og Nykirke-Barkåker

26.11.2014 ble kontrakten for første del av InterCity utbyggingen signert for parsellene Venjar-Langset, Kleverud-Sørli og Nykirke-Barkåker.

Atle Stensland i Brekke & Strand skal ha rollen som disiplinleder på strekningen Nykirke-Barkåker mens Tore Fodnes Killengreen skal ha rollen som disiplinleder på strekningen Venjar-Langset og Kleverud-Sørli. Arbeidet skal utføres mellom 1. desember 2014 og 30. oktober 2015. Antatt totalt honorar for begge jobbene for alle faggrupper eksklusiv merverdiavgift og opsjoner er satt til 150 millioner.

Vi samarbeider med blant andre Aas-Jakobsen, Geovita, Vianova, NGI, Asplan Viak og Grindaker.

E18: Kunngjøring prosjekteringsjobb

Fredag 24.10. ble det inngått avtale med Aas-Jakobsen AS om reguleringsplan med en budsjettramme på 91,4 millioner kroner. Avtalen omfatter også opsjon på byggeplan og oppfølging i byggeperioden. Anleggskostnadene er beregnet til 11,5 milliarder kroner.

Brekke & Strand Akustikk AS jobber sammen med Aas-Jakobsen.

Planen omfatter:

  • ny E18 på en strekning på ca. 5 km
  • ombygging av dagens E18
  • bussveg og sykkelveg på hele strekingen
  • ny bussterminal på Lysaker
  • forbindelser til Fornebu og Bærumsveien

Finansiering

Mesteparten av utbyggingskostnadene for ny E18 skal dekkes ved et eget bompengeopplegg, med tilskudd av statlige midler og bidrag fra Oslopakke 3. Samtidig med arbeidet med reguleringsplanen vil det derfor utarbeides en detaljert finansieringsplan.

Planarbeidet starter nå og planforslag skal være klart og oversendes kommunen våren 2016, slik at godkjent plan og finansieringsopplegg foreligger innen sommeren 2017.