Oslo Urban Arena 2018

18. og 19.september 2018 var SINUS og vi representert på Oslo Urban Arena!
OUA er en konferanse om byplanlegging og fortetting med fokus på innovative og bærekraftige løsninger. Her har vi møtt byplanleggere, arkitekter, byggherrer, entreprenører, representanter fra offentlig forvaltning, andre rådgivere og flere.
Vårt budskap er at vi ønsker et økt fokus på lydforhold i tidlig planlegging. Slik kan vi oppnå gode boforhold og gode byrom når byene vokser og fortettes. Dessverre er det mange eksempler på det motsatte i Oslo i dag.

Vi har rigget til en stand med lyddusj med bylyder og har delt ut bærenett i økologisk fairtrade bomull med eget design.
Konferansen ble et flott samarbeidsprosjekt med våre nye kolleger i SINUS. Magnus Ognedal har laget rammeverket for brukergrensesnittet hvor man kan spille av bylyder. Ta en titt på Soundmap.

#godtlydmiljø #urbansounds

Vi åpner kontor i Stockholm!

Pressemelding

Brekke & Strand Akustikk utvider aktiviteten i Sverige og åpner kontor i Stockholm.

Vi er stolte over å få med oss Johanna Carpelan som kontorleder. Hun var perfekt til rollen, med lang fartstid både som akustiker og som leder i tillegg til et meget positivt engasjement.
– Vi feirer 5 år for kontoret i Gøteborg nå i høst og dette blir en fin markering. Midt i hjertet av Stockholm er våre lokaler og vi har god plass til akustikere som ønsker å jobbe hos oss, sier Administrerende Direktør Ingjerd Aaraas.
Det er mye bygge- og utviklingsaktivitet i denne regionen, dette vil vi være med på. Som for alle våre kontorer, så tilbyr vi tjenester innen Bygningsakustikk, Samferdsel og land- og vannbasert Industri.
Brekke & Strand Akustikks heleide datterselskap Brekke & Strand Akustik AB ledes i dag av Jimmy Diamandopoulos.
– Vi er glade for at Brekke & Strand vokser i Sverige. Det er svært viktig for oss å være på plass også i Stockholm med talentfulle medarbeidere som kan svare på markedets etterspørsel av våre tjenester, sier Diamandopoulos.

Brekke & Strand fusjonerer med SINUS AS i høst og blir det desidert største akustikkmiljøet i Norge. Brekke & Strand (i Norge og Sverige) har etter fusjonen totalt ca 90 ansatte og vil samlet omsette for ca 130 millioner kroner i året.

Øk din kunnskap om lyd og brannproblematikk i boliger, leilighetsbygg og bygninger

Geberit inviterer til seminar om problematikken rundt lyd- og brann i avløpsinstallasjoner ved bolig og leilighetsbygg. Med økt krav til bokomfort er lyddemping viktig, sammen med byggeeffektivitet og brannbeskyttelse i sanitære installasjoner.

På vårt fagseminar på Scandic Ishavshotel i Tromsø den 18. september blir du oppdatert av ledende eksperter på området. Vi garanterer et høyt faglig nivå og forventer oss erfarings- og kunnskapsutbytte for samtlige deltagere.

Seminaret er gratis, men antall plasser er begrenset, så det er «først til mølla» som gjelder. Vi byr på et lett måltid til lunsj.

-> Meld deg på her innen 3. september.

SINUS AS og Brekke & Strand fusjonerer

Pressemelding:

Brekke & Strand Akustikk AS er per i dag det største énfaglige selskapet innenfor akustisk rådgivning i Norden. SINUS AS startet opp i 1992 og har i dag 18 ansatte fordelt på to kontorer i Stavanger og Kristiansand:
Fusjonsplan er nå vedtatt i begge selskap og SINUS AS vil, i løpet av høsten 2018 bli fusjonert med Brekke & Strand Akustikk AS.

– Vi får en helt unik mulighet til sammen å utvikle våre tjenester innen akustikk, støy og vibrasjoner med nye medarbeidere, nye markeder og ny kunnskap. Spesielt interessant er det å få en god fot innenfor olje og gass-oppgavene. Her er det mye spennende for oss som jobber med å redusere støy og vibrasjoner, sier Ingjerd Aaraas, Adm. dir. i Brekke & Strand.

-Vi er to medarbeidereide selskap, i tillegg var gründerne kollegaer i samme selskap på 80 tallet, kanskje det var skrevet i stjernene, smiler Ingjerd.

– For oss er dette et nytt og viktig skritt i en lang og god utvikling for SINUS, sier Tønnes Ognedal. Han har vært leder av selskapet siden de startet i 1992. – Vi har hatt mange gode år med en rekke spennende oppdrag for våre engasjerte medarbeidere. De ansatte ser at det å gå sammen med Brekke & Strand vil gjøre at det blir enda mer gøy på jobben! Vi har mange gode kunder som vi skal fortsette å ta vare på. Dette kan vi nå tilby med et selskap som har mer spesialkompetanse og større kapasitet.

Etter fusjonen vil Brekke & Strand Akustikk AS være et selskap med 86 ansatte fordelt på kontorer i Gøteborg, Trondheim, Stavanger, Kristiansand, Bergen og Oslo.

 

Spørsmål og henvendelser kan rettes til:
Ingjerd Aaraas, Adm dir Brekke & Strand, tel 913 76 849, ia@brekkestrand.no
Geir M Aarstad, styreleder Brekke & Strand, tel 934 38 803, geiraarstad@graainvest.no
Tønnes A Ognedal, Daglig leder SINUS AS, tel 975 06 393, tao@sinusas.no

 

Betong og miljø

Et leserinnlegg i Byggeindustrien Nr. 6-2018 fra Norsk Betongforenings Miljøkomité

Utnyttelse av termiske egenskaper i betong for redusert energibruk

Gunrid Kjellmark (forskningsleder), Matthias Haase (seniorforsker) og Anders Homb (seniorforsker) SINTEF Byggforsk

I denne artikkelen vil vi belyse hvordan de termiske egenskapene til betong kan utnyttes for redusert energibruk i bygg.
Norsk Betongforening arbeider aktivt for å vise betongens betydning og muligheter i forhold til ulike miljøutfordringer. Miljøkomitéen baseres på solid dugnadsinnsats og har en koordineringsrolle mot en felles betongbransje sine aktiviteter. Dyktige og engasjerte medlemmer har initiert, diskutert og gjennomført aktiviteter for et utvalg miljøtema. Miljøkomitéen har til nå utarbeidet 4 rapporter der norske forskningsmiljø er brukt aktivt til nødvendig utrednings- og utviklingsarbeid.
Sommeren 2016 ferdigstilte Miljøkomiteen en kortfattet miljøbrosjyre – «Visste du dette om betong og miljø?» Et utvalg emner er belyst på en lettfattelig måte, som forhåpentligvis både opplyser og engasjerer så vel arkitekter, byggherrer og rådgivende ingeniører, samt andre med interesse. Rapportene og brosjyren kan lastes ned gratis på www.betong.net.

Prinsipper for utnyttelse av termisk masse
Termisk tunge konstruksjoner virker som lager for varmeenergi (energireservoar) når det produseres overskuddsvarme i et bygg, som fra soloppvarming, belysning, mennesker i rommet og teknisk utstyr i drift. Denne varmen frigjøres når temperaturen i bygget synker. Energireservoarets egenskaper avhenger av materialets evne til å (1) holde på varme (varmekapasitet), (2) lede varme (konduktivitet) og (3) hvordan varmekapasitet og konduktivitet harmonerer med døgnsyklusen til utetemperaturen.
Mineralull leder og binder varmen dårlig, og lagrer derfor ikke varme. Stål har god termisk kapasitet, men leder også varme godt, så konstruksjonen vil kjøles raskt ned igjen. Tre har også relativt god termisk kapasitet, men leder varmen dårlig og responderer derfor for sakte på temperaturvariasjoner. Betong har god termisk kapasitet og gjennomsnittlig varmeledningsevne, og har derfor en kombinasjon av egenskaper som gjør materialet godt egnet for lagring av varmeenergi.
De termiske egenskapene utnyttes best i bygg hvor det er en syklus med temperaturforandringer gjennom døgnet, slik som i skoler og kontorbygg der bruken av bygget sammenfaller med tiden på døgnet hvor det er høyest utetemperatur og solbelastning. Det er først og fremst med tanke på kjøling av bygget at termisk masse gir utslag i energiregnskapet. Betongens termiske treghet kan utsette kjølebehovet til kvelden, når kjølig natteluft kan brukes til å kjøle ned eksponert betong, og dermed gjøres klar til å absorbere mer varme dagen etter. Dette kan gjøres ved hjelp av naturlig ventilasjon (åpning av vinduer/luker) eller ved hjelp av mekanisk kjøling. I samspill med prognosestyrt kontroll av temperaturen i betongen kan man optimalisere utnyttelsen av solvarme, aktivt og passivt.
Forutsetninger for at termisk masse skal kunne utnyttes til kjøling av bygninger er at den termiske massen er eksponert mot de rom som har kjølebehov, den ligger innenfor isolasjonssjiktet, den kan eksponeres for kjølig natteluft gjennom naturlig eller mekanisk ventilasjon og den kan aktiveres, enten med luft eller med vann (TABS).

Effekten av termisk masse
Betongens termiske egenskaper utnyttes optimalt når inneluft kommer i direkte kontakt med betongoverflaten. Aktiv utnyttelse av den termiske massen omtales gjerne som et termo-aktivt system. I næringsbygg er det spesielt etasjeskillerne som utnyttes på denne måten. Det er også mulig å utnytte potensialet i yttervegger og heissjakter, men dette veggarealet blir ofte lite i forhold til byggets bruksareal. Utnyttelsesgraden avhenger av flere faktorer, deriblant massens plassering i rommet, vindusarealet, overflatematerialer og ventilasjonsteknisk løsning. Videre er god styring av oppvarming, ventilasjon, solavskjerming og nattkjøling avgjørende for at betongens termiske egenskaper skal redusere energibehovet. Noen beregninger har vist at man kan oppnå 5-15% og 20-50% redusert energibehov for henholdsvis oppvarming og kjøling [1] og [2]. De største utfordringene for innemiljøet oppstår i de varme sommermånedene da stor varmebelastning fra belysning, datamaskiner og annet teknisk utstyr sammen med soloppvarming fra vindusflater bidrar til oppvarming av bygningen. Da kan man ha god nytte av termisk masse for å ta toppene. Det er også mulig å utnytte termisk energi effektivt på vinterstid, men det krever at bygningen er godt isolert, samt at man må unngå kuldebroer [3].

Utfordringer med eksponert betong og lydtekniske krav
En stor utfordring med eksponert betong er å finne praktiske løsninger som gir tilstrekkelig lydabsorpsjon i rommet. I Norge er kravene til lydabsorpsjon i kontorlokaler strenge, gitt av krav i byggeforskriften. Dette skiller oss fra de fleste andre europeiske land som ikke har tilsvarende krav til akustisk regulering av kontorlandskap. Generelle utfordringer er støykilder i det lavfrekvente området, fra f. eks. tekniske installasjoner, trinnlyd fra naborom, mannsstemmer, osv.
Problemstillingen har blitt studert i noen norske prosjekter med fokus på naturlig ventilasjon og energilagring i byggene, samt at kombinasjoner av eksponert betong og ulike absorbenter er undersøkt [4], [5], [7].

Prosjekteksempler

“Lysgården” på Sluppen, Trondheim
Byggherre R Kjeldsberg satte opp dette kontorbygget i 2015. Uponor leverte og K. Lund installerte termisk aktiverte bygningselement systemer (TABS). I systemet blir vannrør integrert i betongen i etasjeskillerne. Når bygget har oppvarmingsbehov har væskestrømmen en overtemperatur i forhold til konstruksjonen, og når bygget har et kjølebehov sirkuleres væske med lavere temperatur. Uponor bruker systemet i andre Europeiske land (f.eks. Tyskland og Belgia) men det er relativet nytt i Norge. Systemet gir vesentlig lavere energiforbruk sammenlignet med tilsvarende bygg, både for oppvarming og kjøling [2].

Utfordringer med TABS og varmetransport/ styring
– Dokumentere energibesparelsen i det konkrete byggeprosjektet. Reelle tall fra forskjellige bygningskonstruksjoner mangler.
– TABS-konseptet har størst effekt i en kjølefase. Vil en laminær strømning i rørene gi enda bedre effekt?
– Brukere har forskjellig oppfatning av komfort og hva som er akseptabelt. Bekledingen er avgjørende, så den må være en variabel.
– Lydabsorbenter påvirker kjøleeffekten i stor grad på grunn av varmeledningsevnen til materialet. Dokumentasjon av gode løsninger på dette området mangler.

Powerhouse Kjørbo
Powerhouse Kjørbo, i Sandvika har vært et av flere pilotbygg i forskningssenteret ZEB (Zero Emission Buildings). Powerhouse Kjørbo var et ordinært kontorbygg fra 1980-tallet, bestående av to kontorblokker, som ble transformert til en moderne bygg som produserer mer energi enn det bruker. Det ble blant annet gjort mange tiltak for å redusere kjølebehovet i bygget, og i tillegg til effektiv solavskjerming, frikjøling og nattkjøling av bygget, var utnyttelse av eksponert termisk masse viktig. For å oppnå ønsket effekt, måtte 40% av alle betongoverflater være eksponert, slik at betongdekkene kunne utnyttes som termisk masse og bidra til å regulere svingningene i innendørstemperatur og redusere kjøle- og oppvarmingsbehovet. Dette, sammen med andre tiltak, som isolering, fornying av ventilasjonssystem, varmepumpesystemer og utnyttelse av solenergi, førte til at energibruken i bygget ble redusert med 90 %. Brukerne av bygget har gitt gode tilbakemeldinger på inneklimaet så langt, men det er noen utfordringer knyttet til eksponert betong og lydforhold.

Sparebank 1, Trondheim
SpareBank 1 SMN Midt-Norge har etablert nytt hovedkontor og samlet hele konsernets aktivitet i sentrum av Trondheim. AGraff var ansvarlig arkitekt og Teknobygg AS var hovedentreprenør. De ambisiøse energimålene i dette prosjektet er oppnådd gjennom
bygningsintegrerte passive løsninger. Nøkkelen til et lavt varmetap lå i en helt tett fasade med 300 mm isolasjon og begrensede vindusåpninger. Energi til romkjøling i nybygget er eliminert ved bruk av eksponert betong i himling, god solavskjerming og reflekterende glass i vinduer og glassfasader. Utjevning av temperatur gjennom døgnet med eksponerte betongdekker, energibesparende utstyr og godt dagslys har bidratt til ytterligere energireduksjon [8].
Hele bygget har hybrid ventilasjon med høyeffektiv varmegjenvinning. Tilluft tilføres via gulvventiler. Den eksponerte betongen i taket virker på dagtid som en kjølende flate. Ventilering om natten lader ut konstruksjonen, og gjør at kjølebehovet reduseres.
Lysarmaturer har dagslysstyring og er i tillegg behovsstyrt via tilstedeværelsesdetektorer. Det er automatisk utvendig solavskjerming på alle solvendte fasader for å unngå varmeoverskudd fra sola. I kontorareal og glassgård er det eksponert betong for å dempe temperatursvingninger som følge av varierende varmebelastning fra sol, teknisk utstyr, mm. Tiltaket åpner for økt utnyttelse av passiv solenergi samt redusert behov for kjøling.

Deichmanske bibliotek, Oslo
Bygningen er under oppføring. Uponor har levert TABS, Systemblokk AS har levert de prefabrikkerte etasjeskillerne, hvor 8000m2 TABS skal sørge for et ekstremt stabilt inneklima [9].

Forskningsbehov
Det er et stort behov for å få fram mer kunnskap om hvilken effekt man faktisk kan oppnå ved utnyttelse av termisk masse, hvor den termiske massen kan/skal være plassert, og ikke minst hvordan man styrer systemet for å optimalisere utnyttelsen. Dette krever en tverrfaglig tilnærming som blant annet inkluderer design, styring, LCA og energi -kompetanse. Vi må også vite mer om hvordan systemer basert på aktivering av termisk masse fungerer i norske klimaforhold. Mangel på TABS-konsepter og kontrollstrategier for ulike bygningstyper og klimasteder i Norge er identifisert som de største implementeringsbarrierene.
Koblingen av værprognoser med styringen av slike trege systemer er lite utprøvd. Videre må slike konsepter kombinere bygge-, energi- og materialkostnader for å gi de mest kostnadseffektive kombinasjonene av TABS og kontorplanløsninger. Nye betongresepter har potensial for å kunne gi forbedrede varmeoverganger og dermed betydelig forbedret effekt. Nye materialkombinasjoner må testes for å kunne avdekke mulige ulemper og svakheter. Dette inkluderer også nye produkter og kombinasjon av løsninger for å tilfredsstille akustiske forhold. Det må også gjøres mer detaljerte livsløpbetraktninger av klimagassutslipp (LCA) på termisk aktivert betong i energieffektive bygg.

 

Kilder:

• [1] Høseggen, R.Z. m.fl. (2013) Energieffektive betongelementbygg
– Utnyttelse av termisk masse, Betongelementforeningen, Oslo

• [2] Murphy, M., (2010), Thermo-active Ceilings & Free Cooling, Leco report, SINTEF report 52
• [3] Haase, Matthias and Andresen, Inger (2007) Thermal Mass Concepts,
SINTEF report SBF BK A07030, ISBN 978-82-536-0995-9

• [4] Hveem (2009). “Design for improvement of acoustic properties”,
COIN Project report 19-2009, SINTEF Building and Infrastructure, Oslo.

• [5] Igor Sartori. Night flushing and ceiling acoustic solutions: The effect on summer thermal comfort and energy demand.
Coin Project report 10 – 2009.

• [6] Norsk Betongforening. Løsninger som kombinerer lydabsorpsjon og energilagring i bygninger.
Rapport fra Multiconsult og Brekke & Strand, AKU02, 28.10.2014.

• [7] Skanska. Naturlig ventilasjon av fremtidens energibygg. Akustiske forhold i kontor.
Rapport fra Brekke & Strand, AKU-01, 1.mars 2017.

• [8] Sparebank 1 SMN, prosjektrapport for NAL Ecobox, http://www.arkitektur.no/sparebank-1-smn?tid=158202
• [9] Uponor pressemelding, https://www.uponor.no/vvs/nyheter/deichman.aspx

Norges største veikontrakt

Statens vegvesen innstiller Skanska til det første OPS-prosjektet i Norge på mer enn ti år. Dette er den største veikontrakten som er inngått i Norge.

Ny rv.3/rv.25 mellom Løten og Elverum omfatter 16 km 4-felts veg og 9 km 2-felst veg med midtrekkverk, oppgradering av gammel veg og bygging av ny kontrollstasjon.

Prosjektet skal gjennomføres på om lag to og et halvt år. Det starter i juni og veien skal åpnes i november 2020.

Dette er det første OPS-prosjektet i veibyggingen på over 10 år. Skanska står for bygging, finansering og drift/vedlikehold i 20 år.

Brekke & Strand skal vurdere lokale tiltak for boliger langs strekningen.

Bygg.no

BNAM 2018

BNAM 2018 – Baltic-Nordic Acoustics Meeting holdes 15.- 18. april 2018 i Reykjavik, Island

Flere av våre dyktige kolleger skal delta og tale:

H. Júliusson & L. Strand; Sound Insulation of CLT constructions – experience and new requirements; presented by Halldór
A. Stensland & S. Olafsen; Environmental noise and vibration monitoring of Oslo’s metro lines; presented by Atle
T. Klami, T. Blesvik & S. Olafsen; Long term measurements of highway traffic noise; presented by Truls
S. Olafsen & A. Stensland; Tram Noise monitoring; presented by Sigmund
O. Sivertsen; Sound fields in narrow street canyons with noise from trams; masters thesis, presented by Oskar

BNAM Announcement

Nordic Sound Symposium 50år

Nordic Sound Symposium 2018 will take place 31st of mai – 3rd of june

Nordic Sound Symposium celebrates its 50 years anniversary in 2018 as the inaugural symposium was held in 1968. The technical developments over this period has been staggering. At this year’s Symposium we will look forward focusing on the technical developments we see coming towards us in the years to come. Celebrating the 50th anniversary of the Nordic Sound Symposium, we aim to give you valuable input on new audio developments building your competencies for the future.

Website with registration

Facebook-page

Event on Facebook